GPS คืออะไร  GPS ย่อมาจาก Global Positioning Systemหมายถึง ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก

หลักการทำงานของ GPS

เครื่องรับ GPS จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสัญญาณดาวเทียมเป็นตำแหน่ง (X,Y,Z) ความเร็ว (Speed) และ เวลา (Time) และต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวงในการระบุตำแหน่ง GPS ประกอบด้วยทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนอวกาศ ส่วนควบคุม และ ส่วนผู้ใช้

เมื่อนำมาประยุกต์เข้ากับระบบ Microcontroller อุปกรณ์ประกอบ(I/O) และระบบ Communication network เราจึงสามารถนำอุปกรณ์ GPS เข้ามาทำงานต่างๆที่สัมพันธ์กับตำแหน่งได้ [อุปกรณ์แต่รุ่นมีความสามารถไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งาน]

 • - วัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์
 • - วัดอุณหภูมิและระดับน้ำมันในถัง
 • - ตรวจนับการเปิด-ปิด อุปกรณ์ เช่น ประตู
 • - ควบคุมการทำงานจากอุปกรณ์ภายนอก เช่น Start-Stop เครื่องยนต์
 • - การต่อพ่วงอุปกรณ์ภายนอกแบบ Analog และ Digital เช่น Gauge Meter เครื่องรูดบัตร พนักงาน ขับ เครื่องวัดปริมาณน้ำมันที่เครื่องยนต์บริโภคจากหัวฉีด(Fuel Intelligence)และจอแสดงผลต่างๆ ฯลฯ

ประโยชน์ของเครื่อง GPS(Application)

 • - ใช้นำทางไปยังตำแหน่งเป้าหมาย
 • - ใช้ติดตามการเคลื่อนที่ของ คน สัตว์ สิ่งของ
 • - ใช้ติดตามการเช่ารถ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • - ประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรในการเกษตร
 • - ประยุกต์ใช้กับระบบจราจร
 • - อ้างอิงในการวัดเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก
 • - ออกแบบเครือข่ายและคำนวณตำแหน่งที่ตั้ง
 • - ใช้ติดตามตรวจสอบความปลอดภัย
 • - การนำทางสามารถนำทางได้ทั้งภาพและเสียง
 • - การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • - กำหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัยเช่นติดที่เสื้อชูชีพ
 • - การวางผังสำหรับการจัดส่งสินค้า
 • - นำไปใช้ในการติดตามบุคคล การค้าค้ายาเสพย์ติด
 • - นำไปใช้ประโยชน์ทางการทหาร
 • - ติดตามยานพาหนะและตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลหนัก เช่น รถ Back hoe , รถตักดิน ฯลฯ

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 3 เพลา 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่หรือโอนย้ายทะเบียนทุกคัน ต้องติดตั้งระบบ GPS พร้อมเครื่องรูดบัตรและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกนั้น บริษัทวันลิ้งค์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านผ่านระบบ GPS ตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก โดยรายละเอียดต่างๆมีดังต่อไปนี้

ประเภทลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ต้องติดตั้ง GPS

 • - รถโดยสารประจำทาง ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ รถตู้ รถเมล์ รถปรับอากาศ ยกเว้นรถสองแถว
  • - รถโดยสารประจำทาง วิ่งในเส้นทางกรุงเทพฯไปต่างจังหวัด
  • - รถโดยสารไม่ประจำทาง ยกเว้นรถสองแถว
  • - รถบรรทุก ลักษณะ 1,2,3,5 รถ 10 ล้อ ขึ้นไป รถลักษณะ 9 (รถหัวลาก)

สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS

 • - รถโดยสารสองชั้นกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559
  • - รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560
  • - รถลากจูงกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560
  • - รถบรรทุกสาธารณะภายในรอบปีภาษี 2561
  • - รถบรรทุกส่วนบุคคลให้ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 2562

คุณลักษณะของเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ และการติดตั้ง

 • 1. เป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ประกอบด้วยเครื่อง GPS และ เครื่องรูดใบขับขี่
  • 2. ผู้ประกอบการติดตั้งเองและสามารถเชื่อมข้อมูล(ด้วยโปรแกรม)ไปยังศูนย์บริหารจัดการเดินรถ(ขนส่ง)
  • 3. ใช้บริการของผู้ให้บริการติดตามรถ(ที่มีอยู่แล้ว) ที่สามารถเชื่อมข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถ
  • 4. ผู้ให้บริการติดตามรถออกใบรับรองการติดตั้ง และติดเครื่องรับรองหรือใบรับรองเครื่องบันทึกการเดินทางของรถไว้ที่เครื่องหรือที่ใกล้ๆ เห็นได้ชัดเจน

วิธีแสดงใบรับรองเครื่องที่ถูกต้อง คือ

 • - ใบรับรองเครื่องที่ถูกต้อง คือได้รับการรับรองอนุญาตให้ใช้จากกรมการขนส่งทางบกแล้ว มีตรากรมการขนส่งทางบกมุมบนซ้าย
  • - ใบรับรองเครื่องเดิมที่ติดตั้งไว้ก่อนมีประกาศนี้และก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 (ติดด้วยความสมัครใจ ตามความจำเป็นในกิจการ) และสามารถเชื่อมข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถได้ จะไม่มีตรากรมกรมการขนส่งทางบกที่มุมบนซ้าย
  • - ใบรับรองการติดตั้งและเครื่องรับรองหรือใบรับรองเครื่องจะเป็นหลักฐานใช้แสดงเมื่อนำรถไปตรวจสภาพเพื่อจดทะเบียนหรือต่ออายุประจำปี

ขั้นตอนเข้ารับการติดตั้ง

 • 1. กรณีรถป้ายแดง โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ให้กับผู้ให้บริการ
  • - สำเนาเช่า/ซื้อ ขายรถ หรือใบแจ้งจำหน่าย ที่มีเลขตัวถังรถ หรือเลขคัสซี
  • - สำเนาบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 • 2. กรณีต่อทะเบียนรถ โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ให้กับผู้ให้บริการ
  • - สำเนาหน้าเล่มรถที่มีเลขตัวถังรถ หรือเลขคัสซี
  • - สำเนาบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 


 

44/74 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซ.ทุ่งมังกร 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร : 0-2884-1173, 0 2448-5123 Fax. 0-2448-5340 Mobile : 08-1831-4200, 08-1466-3180, 08-1278-5910 E-mail : bigas-thailand@hotmail.com